کسب رتبه اول در گروه صنایع سلولزی کشور توسط گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین(تاسیکو) | تاسیکو

کسب رتبه اول در گروه صنایع سلولزی کشور توسط گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین(تاسیکو)

بر اساس گزارش سازمان مدیریت صنعتی و گروه کارشناسی رتبه بندی IMI-10 اتفاق افتاد؛
کسب رتبه اول در گروه صنایع سلولزی کشور توسط گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین(تاسیکو)
به گزارش روابط عمومی گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین(تاسیکو)، سازمان مدیریت صنعتی رتبه بندی شرکت های برتر ایران را برای سال 1401 انتخاب نمود که از این بین گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین(تاسیکو) توانست با ارزیابی گروه کارشناسان رتبه بندی IMI-100 رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه صنایع سلولزی را در بین 500 شرکت برتر ایران کسب نماید.
لازم بذکر است این رتبه بندی با الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاههای اقتصادی کشور، فضای روشنتری از کسب و کار اقتصادی کشور ارایـــه میدهد و به مدیران بنگاههای اقتصادی، سیاستگذاران و پژوهشگران، یاری میرساند تا شناخت و درک دقیقتری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور بیابند.