تجمیع دفاتر مرکزی شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ تاسیکو در ساختمان اداری | تاسیکو

تجمیع دفاتر مرکزی شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ تاسیکو در ساختمان اداری

در راستای سیاست های کلان شستا مبنی بر چابک سازی و اجرای طرح مولدسازی صورت گرفت؛

به گزارش روابط عمومی گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین(تاسیکو)، در راستای سیاست های کلان شستا مبنی بر چابک سازی و اجرای طرح مولدسازی، کلیه دفاتر شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ سلولزی مشتمل بر چوکا، حریر خوزستان، خزر کاسپین، بیستون و کاغذسازی کاوه، تجمیع و در یک ساختمان اداری مستقر گردید.

گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین بعنوان هلدینگ مشمول ساماندهی شستا پیشرو در برقراری سطح بالای انضباط مالی، کاهش هزینه های ستادی، مولدسازی و نیل به سمت چابک سازی سازمانی بوده است.